Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
1e Nieuwsbrief WOZ van Projectgroep WOZ, samen naar Common Ground
21 mei 2024
Bron: VNG

De eerste nieuwsbrief WOZ van de  Projectgroep  'WOZ, samen naar Common Ground' is verschenen. Directe aanleiding is het verschijnen van het Eindrapport ‘Informatiemodel WOZ, samen naar Common Ground’. De projectgroep neemt u in deze nieuwsbrief mee in het traject om samen de uitvoerbaarheid en de informatiehuishouding van de WOZ te verbeteren. Het is de aanzet voor een aantal vervolgstappen en activiteiten, waar de projectgroep u als expert en ervaringsdeskundige graag over informeert en voor uitnodigt.. Het is het idee om deze nieuwsbrief minimaal 2x per jaar te versturen.

Op naar beter en breder gebruik WOZ-gegevens 

Om te voorzien in nieuwe behoeften en wensen aan gegevensuitwisseling uit de Basisregistratie WOZ zijn ingrijpende wijzigingen nodig. De huidige ketensystemen lopen vast. Gegevens en processen zijn te veel verweven geraakt, waardoor het aanbrengen van aanpassingen in de huidige systemen te lang duurt en te veel kost.  
Gegevens uit de Basisregistratie WOZ zijn voor verschillende partijen van belang. Gemeenten baseren hun onroerende zaakbelasting op de WOZ-waarde. Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor hun watersysteemheffing en de Belastingdienst voor o.a. de inkomstenbelasting. Dat moet zorgvuldig en zoveel mogelijk transparant gebeuren, want niemand is gebaat bij bezwaarprocedures.

Tijdens de Belastingconferentie (19 en 20 maart in Arnhem) presenteerden Boris Bonsel en Ralph Knol de bevindingen uit het Eindrapport 'Informatiemodel WOZ, samen naar Common Ground’. Aan een geïnteresseerd publiek vertelden zij waar we nu staan en wat de volgende stappen zijn in het traject van verbetering van de WOZ.

Zo heeft de VNG zich het afgelopen jaar samen met ketenpartners (waterschappen, Belastingdienst, Waarderingskamer, het Kadaster) en softwareleveranciers ingezet om te kijken welke vernieuwingen nodig zijn. Die analyse en bevindingen zijn vastgelegd in het eindrapport.

Waar staan we nu?

Uitgangspunt voor de toekomstige architectuur (de bouwtekening) is de gemeentelijke visie Common Ground en in het verlengde daarvan het Federatief Datastelsel (FDS). Dat is een fundamenteel andere inrichting van de informatievoorziening, die oplossingen biedt voor veranderende informatiebehoeften en uitwisseling, ook buiten de huidige keten. Daarvoor is vergaande standaardisatie noodzakelijk in de vorm van uniforme registers (databases) waarin de WOZ-gegevens worden opgeslagen en ontsloten. Met de nieuwe inrichting wordt het, als het wettelijk geregeld is, ook makkelijker om WOZ-gegevens breder te gebruiken. Hieraan is behoefte vanuit verschillende opgaven en domeinen, zoals veiligheid en de energietransitie.

Over deze toekomstige architectuur hebben de stakeholders overeenstemming bereikt. Nu zetten we eerst een Proof of concept (POC) op om de functionaliteiten en de noodzakelijke technische oplossingen voor deze registers nader uit te werken en te testen.

De VNG start een nieuw project ‘Uit betrouwbare bron’ waarin deze vragen vanuit een FDS-context worden opgepakt. De WOZ zal hierin als één van de ‘usecases’ fungeren.

Softwareleveranciers geven aan dat zij graag zien dat deze registers onder collectieve regie en aansturing van gemeenten worden ontworpen. Zo wordt de noodzakelijke uniformiteit gewaarborgd. Men kijkt naar de VNG om deze rol op te pakken. 

Commitment over noodzakelijke verbeteringen

Buiten de noodzaak van een nieuwe architectuur zijn er inhoudelijke aanpassingen nodig voor problemen waar betrokken partijen nu tegenaan lopen. Vooral de Belastingdienst heeft behoefte aan een andere manier van registreren van belanghebbenden.

Het is op dit moment nog wel onduidelijk wat de exacte consequenties en risico’s zijn bij het doorvoeren van deze wijzigingen. Partijen willen de komende periode verkennen of het qua kosten en tijdspad verstandig is om deze wijzigingen te realiseren of te wachten op de nieuwe architectuur. Later dit jaar wordt op basis van deze verkenning een gefundeerd besluit genomen.    

Gemeentelijke expertise nodig voor VNG-platform WOZ

De VNG zet een platform op voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om ideeën en wensen over de ontwikkelingen in het WOZ-domein te bespreken. Dit is input voor de verschillende overleggen met de Waarderingskamer.

Oproep deelname

Wij vragen uitvoeringsdeskundigen, gegevensbeheerders, applicatiebeheerders, informatie-specialisten en managers die bij of voor gemeenten verantwoordelijk zijn voor de WOZ hun kennis en expertise te delen. Met die kennis bouwen we aan een zelfstandige positie als goede gesprekspartner in het veld. Meld u aan via reactiesdod@vng.nl. Dan gaan we samen aan de slag!