Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
 Algemeen deel taxatiewijzer waardepeildatum 1 januari 2020 uitgebreid met handreiking waardeinvloed corona-maatregelen
9 februari 2021
Bron: WOZ-datacenter 

Corona heeft in beginsel geen effect op de WOZ-waardebepaling voor waardepeildatum 1 januari 2020. Er is één bijzondere situatie dat er wel een effect kan zijn van de door de overheid getroffen covid-19 maatregelen op de WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2020. Dat betreft de situatie dat de WOZ-waarde bepaald moet worden naar de toestandspeildatum 1 januari 2021, als gevolg van een bijzondere omstandigheid zoals genoemd in artikel 18 Wet WOZ.

In een advies van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen Lokale Overheden (ESBL)) aan de toezichthouder, de Waarderingskamer, is dit uitgewerkt met verwijzing naar relevante covid-19 maatregelen en categorieën WOZ-objecten waarvoor dit mogelijk geldt. Het gaat om de sluiting of het opleggen van gebruiksbeperkingen van onder meer: restaurants en cafés, concertzalen, bioscopen, uitgaansgelegenheden, sportaccommodaties, dorpshuizen, musea en theaters e.d.. Zie ook het bericht op de website van de Waarderingskamer. De VNG volgt het standpunt van de Waarderingskamer en het ESBL dat specifieke coronamaatregelen die het gebruik van onroerend zaken beperken een bijzondere omstandigheid kan opleveren die waardering op toestandsdatum kan vereisen. De VNG heeft in overleg met de LVLB een handreiking gemaakt waarin wordt uitgelegd op welke wijze gemeenten bij de genoemde objectsoorten de waarde-invloed van de gebruiksbeperkingen op de toestandsdatum 1 januari 2021 kunnen bepalen. Die handreiking is als bijlage toegevoegd aan het Algemeen deel van de taxatiewijzers.

Uit de handreiking blijkt dat de waardeinvloed van de gebruiksbeperkingen beperkt is en regionaal kan verschillen. In zijn algemeenheid geldt dat vastgoed een langetermijninvestering is. De covid-19 maatregelen raken met name de exploitant van het vastgoed. Soms ook de belegger (in de vorm van tijdelijke huurderving/kwijtschelding/leegstand) of de eigenaar/gebruiker. Maar in alle gevallen tijdelijk. Het heersende marktbeeld is dat iedereen de specifieke corona-maatregelen ziet als een tijdelijke dip in de exploitatie of huuropbrengsten. Zodra dat weer veilig kan, zullen mensen weer meer gaan reizen, kopen, etc. Eén slecht jaar als gevolg van externe omstandigheden (niet als gevolg van onderliggende economische problemen) zal de waarde van vastgoed niet sterk beïnvloeden.