Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Voortgang verkenning aanvullende maatregelen ter verbetering WOZ-proces
12 december 2023
Bron: Rijksoverheid.nl

Staatssecretaris Van Rij van Financiën stuurt een voortgangsbrief over de verkenning van aanvullende maatregelen ter verbetering van het WOZ-proces naar de Tweede Kamer.

Voor de WOZ worden nog een aantal aanvullende maatregelen verkend naast het wetsvoorstel ‘Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm'.
Het gaat om de volgende maatregelen:

a. Geen uitkering van proceskostenvergoeding ingeval de WOZ-waarde slechts licht wordt bijgesteld naar aanleiding van een procedure. 
De landsadvocaat concludeert dat de voorgestelde maatregel juridisch zeer kwetsbaar is. Staatssecretaris Van Rij zal deze maatregel vooralsnog niet verder uitwerken.

b. Een verplicht informeel traject in de WOZ.
De verkenning heeft geresulteerd in de uitwerking van drie mogelijke opties om het verplichte informele traject vorm te geven:

  • i. een verplicht informeel traject voordat de WOZ-waarde wordt vastgesteld;
  • ii. een verplicht informeel traject nadat de WOZ-waarde is vastgesteld (tijdens de bezwaarprocedure); of
  • iii. invoering van een herzieningsperiode zoals overwogen in het verleden. Inmiddels is de initiële verkenning van deze maatregel afgerond.

Optie i zal nader uitgewerkt worden, waarbij in de basis wordt aangesloten bij het in de praktijk ontwikkelde concept van de ‘voormelding’.

c. Het instellen van een separate taxatiekamer voor WOZ-zaken bij de rechterlijke macht.
De Raad voor de Rechtspraak wil eerst de effecten van de maatregelen die zijn uitgewerkt in het wetsvoorstel op de werkbelasting van de rechtbank en hoven wil afwachten. Mocht daaruit blijken dat er niet langer een groot aantal zaken aanhangig wordt gemaakt, dan wordt het instellen van een taxatiekamer niet van toegevoegde waarde beschouwd. Van Rij zal de Raad voor de rechtspraak vragen dit de komende periode te monitoren.

d. Modernisering van het taxatieverslag
 Er is een voorstel voor een nieuw model taxatieverslag. Over dit (eerste) voorstel is op 26 oktober jl. gesproken met de gemeentelijke uitvoering. Op hoofdlijnen zijn partijen het met elkaar eens geworden over een aanpassing van het gemoderniseerde taxatieverslag. Er bleek echter nog geen consensus over de verplichte en optionele elementen in het gemoderniseerde taxatieverslag. De staatssecretaris blijft met de stakeholders in overleg om de hoofdlijnen om te zetten naar een concreet voorstel. Van Rij verwacht dat het gemoderniseerde model taxatieverslag op zijn vroegst per 1 januari 2025 is uitgewerkt in regelgeving. 

Uiterlijk vóór het zomerreces van 2024 zal de Tweede Kamer weer geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van maatregelen b, c en d.