Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Instructie Waarderingskamer hoe om te gaan met zonnepanelen bij WOZ-waardering
12 oktober 2018

De Waarderingskamer beantwoordt op de eigen website vragen die leven over de WOZ-waardering van zonnepanelen en zonneparken.

De Waarderingskamer geeft onder meer aan dat gemeenten geen beleidsvrijheid hebben om de invloed van zonnepanelen op de marktwaarde wel of niet te betrekken in de vast te stellen WOZ-waarde. Wanneer een gemeente ervoor kiest om in de belastingverordening te bepalen dat zonnepanelen niet worden betrokken in de heffing van de ozb, dan zal men bij het opleggen van de ozb-aanslag een lagere heffingsmaatstaf moeten hanteren dan de vastgestelde WOZ-waarde.

De gemeentewet lijkt daar een opening voor te geven met de mogelijkheid van facultatieve vrijstellingen ex artikel 220d, letter i, van de Gemeentewet: buiten aanmerking wordt gelaten de waarde van een onroerende zaak of een deel daarvan waarvan de waarde ingevolge de gemeentelijke belastingverordening bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking blijft.

Op grond van de letterlijke tekst van deze bepaling kun je de waarde van zonnepanelen uitzonderen van de heffingsgrondslag OZB. Daarbij passen twee kanttekeningen:

1. Parlementaire geschiedenis. Hieruit volgt dat de doelstelling van de facultatieve vrijstellingsmogelijkheid beperkt is. Het gaat om een efficiencymaatregel die gemeenten in staat moet stellen om zaken die in eigendom of beheer zijn bij de gemeente buiten de heffing te laten (vestzak-broekzak gedachte).

Bij de beantwoording van de Kamervragen kan de staatssecretaris hierin meer duidelijkheid geven.

2. Gelijkheidsbeginsel. Zonnepanelen zijn een vorm van opwekking van energie met behulp van natuurlijke bronnen. De vraag bij vrijstelling van zonnepanelen is of ook niet andere vergelijkbare investeringen, zoals bijvoorbeeld warmtepompen, moeten worden uitgezonderd. Een en ander om strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel te voorkomen.

De Waarderingskamer zal in haar toezicht beoordelen of een gemeente op een adequate wijze de aanwezigheid van zonnepanelen (en andere relevante duurzaamheidsaspecten) heeft betrokken in de marktanalyse en, op basis van de resultaten hiervan, in de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ.

De Tweede Kamer heeft overigens  een motie van Alexander Kops (PVV) en Sandra Beckerman (SP) om zonnepanelen niet mee te rekenen als onderdeel van de WOZ-waarde van woningen afgewezen.

In Binnenlands Bestuur is recent een artikel verschenen met als titel 'Zonnepanelen zijn helemaal niet waardeverhogend’. Volgens de gemeente Haarlemmermeer laat de marktanalyse van de verkopen van woningen niet zien dat woningen met zonnepanelen meer opbrengen dan woningen zonder panelen. De Nederlandse vereniging van Makelaars (NVM) gaat in die visie mee. Ook volgens de vereniging staat niet vast dat zonnepanelen waardeverhogend werken.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.